De

Radiogemeente

 

 

 

 

“En zie, Ik ben met u al de dagen,

tot aan de voleinding der wereld.”

(Matthéüs 28:20)

   

Algemene Informatie

Home

 

Algemene informatie

 

Activiteitenagenda

 

Uit het Contactblad

 

De gemeente bidt

Beluister kerkdienst of preek

 

Preken in pdf

 

Contactpagina

 


 

Secretariaat

 

Telefoonspreekuur

 

Links

 

  Doelstelling en visie  

De Radiogemeente is in de loop der jaren geleidelijk ontstaan. Via kerkdiensten voor iedereen en vooral via radio-uitzendingen, die jarenlang werden verzorgd door Ds G. Toornvliet en later door Ds A.H. van Gent, werden tal van mensen aangesproken door het liefdevolle evangelie van Jezus Christus.

De Stichting heeft ten doel de Radiogemeente in staat te stellen het evangelie van Jezus Christus met name via de moderne communicatiemedia uit te dragen. Verder wil de Stichting stimuleren, dat de Radiogemeente de verkondiging richt tot alle mensen die zij kan bereiken en in het bijzonder tot hen die van de kerk zijn vervreemd of die geheel buiten het evangelie zijn opgegroeid.

De Radiogemeente is en wil ook niet anders zijn dan een gemeenschap met open grenzen, waarbinnen iedereen welkom is die gelooft dat Christus zijn Heiland is en inziet dat de boodschap van de Heer bestemd is voor alle mensen. De open gemeenschap die de Radiogemeente is, betekent ook dat iedereen vrij is om zich al dan niet bij ons aan te sluiten.

Een gemeente is pas dan een levende gemeente als de leden oog hebben voor de noden van elkaar en van de mensen met wie zij in contact komen. In verschillende plaatsen in Nederland heeft de Radiogemeente daarom pastorale raden, contactgroepen en centrale adressen voor zieken- en bejaardenbezoek alsmede voor pastorale zorg.

De onkosten van al ons werk worden uitsluitend bestreden uit vrijwillige bijdragen, uit giften en uit de collectes die worden ingezameld tijdens de kerkdiensten en de overige activiteiten.

Stichting

Stichtingsbestuur:

W.A.C. Groenewegen, voorzitter a.i./secretaris

G.W.Toornvliet, penningmeester

 

Adres: Corn. van der Lijnlaan 10

           2024 BB Haarlem

Tel.:     023 - 525 70 79

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: S 4122253.

Fiscaal nummer: 0028.58.277

Het financieel jaaroverzicht van de Stichting verschijnt ieder jaar in het Pinksternummer van de Nieuwsbrief (voorheen het Contactblad).

Het Stichtingsbestuur alsmede de vrijwilligers ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun inspanningen. De voorgangers krijgen een vergoeding voor hun spreekbeurten, alsmede een reiskostenvergoeding.

 

Nieuwsbrief

 

Prekenserie

Vanaf januari 2015 vervangt de Nieuwsbrief het blad Contact met onze luisteraar. Voor hen die niet over internet beschikken, bestaat de mogelijkheid deze gratis thuis gestuurd te krijgen. Hiervoor is geen abonnementsgeld verschuldigd.

Ook in 2015 zullen er preken uit de diensten in druk verschijnen, al is dat minder frequent dan de jaren ervoor. Degenen die geen internet hebben, kunnen deze op verzoek gratis toegestuurd krijgen.

Activiteiten

 

Bijbelstudie

 

Vanaf januari 2015 is de Radiogemeente gestopt met het houden van kerkdiensten in Amsterdam en Leiden. De diensten in Den Haag (eenmaal per maand) werden in 2015 wel gecontinueerd. (zie voor de data onze Activiteitenagenda).

Ook wordt er eenmaal per maand (behoudens de maanden juli en augustus) in Den Haag een Bijbelstudie gehouden.

Radio-uitzendingen

Vanaf 2015 zijn eveneens de uitzendingen van onze kerkdiensten via de regionale zenders vervallen.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën

(uit Nieuwsbrief 2018 nr 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkorte staat van baten en lasten van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017

 

                                      1-9-2016                                     1-9-2015

                                 t/m 31-8-2017                             t/m 31-8-2016

 

                                            €                                                   €

Baten                                      

Ontvangen aan

giften, collecten,

vaste bijdragen, preken,

CD-service en finan-

ciële baten                        31.883                                          24.346

                               

 

Lasten

Kerkdiensten                   10.360                                          10.566

Nieuwsbrief                          362                                               365

Preken                                   276                                               352

Website                                 244                                               244

CD-service                              15                                               160

Algemene kosten                   421                                            1.121

                                          11.678                                          12.808

 

Resultaat                           20.205                                           11.538

 

 

Financieel jaaroverzicht boekjaar 2016-2017

Wij zijn dankbaar, dat wij het boekjaar 2016/2017 met een batig saldo van   € 20.205 hebben mogen afsluiten. Mede dankzij de baten, die ten opzichte van het boekjaar 2015/2016 zijn toegenomen van € 24.346 naar € 31.883.

Als u de financiële overzichten de laatste jaren hebt gevolgd, ziet u dat de dalende lijn van de lasten zich nog steeds voortzet. Die zijn ten op-zichte van het boekjaar 2015/2016 gedaald van  € 12.808 naar € 11.678.

 

Momenteel bestaan de activiteiten van de stichting hoofdzakelijk uit het organiseren van de kerkdiensten en Bijbelstudies in Den Haag, de uitgave in druk van de preken en de Nieuwsbrief en het bijhouden (voor zover mogelijk) van de website. Via onze website kunt u de data van de activiteiten bekijken en de Nieuwsbrief en preken downloaden. Ook kan ieder die dat wenst,  gratis zowel de Nieuwsbrief  als de gedrukte preken via e-mail of de post toegestuurd krijgen.

 

Zoals u ook elders in de algemene informatie van onze website kunt lezen, ontvangen het bestuur van de stichting evenals de medewerkers geen vergoeding. Ook het secretariaat wordt  bemand  door een vrij-willigster. 

 

Wij danken u voor uw giften en bijdragen in het afgelopen jaar en hopen dat u financieel en in het bijzonder in het gebed het werk van de Radio-gemeente blijft steunen.

Tot slot heel veel dank aan onze medewerkers die vaak al vele jaren lang belangeloos hun bijdragen leveren en een fundament vormen onder dit werk. Het werk van de Heer gaat door.

Gerard Toornvliet

 

CD-service

Een cd-opname van onze diensten en uitzendingen kunt u aanvragen bij het Secretariaat of bestellen via het bestelformulier op deze website.

 

Vaste voorganger

Deze plaats is momenteel vakant.

 

 

         
       

 

       

 

 

! VAN HARTE WELKOM IN ONZE DIENSTEN !