De

Radiogemeente

 

 

 

 

“En zie, Ik ben met u al de dagen,

tot aan de voleinding der wereld.”

(Matthéüs 28:20)

   

  Uit de Nieuwsbrief

Home

 

Algemene informatie

 

Activiteitenagenda

 

Uit het Contactblad

 

(vanaf 2015 Nieuwsbrief)

(Alleen te downloaden via Home)

 

De gemeente bidt

(Deze rubriek is vervallen)

Beluister kerkdienst of preek

 

Preken in pdf

 

Contactpagina

 


 

Secretariaat

 

Telefoonspreekuur

 

Links

 

                           2018, nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. ALS U DE NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL TOEGEZONDEN WILT KRIJGEN, ZODAT U DEZE IN BOEKVORM KUNT UITPRINTEN, DAN KUNT U ZICH HIERVOOR OPGEVEN VIA HET CONTACTFORMULIER.

HEBT U GEEN (KLEUREN)PRINTER, DAN KUNT U ZICH OPGEVEN VOOR GRATIS TOEZENDING PER POST.

 

 Nieuwsbrief, 2019 nr 1

 

Het artikel over de financiën kunt u vinden onder "algemene informatie".

 

 

Ziel en Zorg

 

 

 

 

 

Graag wil ik u in verband met het onderwerp een bijzondere getuigenis laten lezen van een jongen. Het staat ook in de Bible in One Year (Nederlands).

 

Een jongetje van één jaar brak zijn rug toen hij van de trap viel. Daardoor bracht hij het grootste deel van zijn jeugd door in het ziekenhuis. Gavin Reid, de voormalige bisschop van Maidstone had een gesprek met hem in de kerk. De jongen zei dat God rechtvaardig was. Gavin vroeg: “Hoe oud ben je?” “Zeventien,” antwoordde de jongen. “Hoeveel jaar heb jij in het ziekenhuis gelegen?” De jongen antwoordde: “Dertien jaar.” Gavin vroeg: “Vind je dat rechtvaardig?” De jongen gaf als antwoord: “God heeft de eeuwigheid om het goed met mij te maken.”

Het is de Geest van God die deze jongen dit prachtige getuigenis leerde zeggen. Daarvoor heeft hij genade ontvangen van zijn hemelse Vader. Om die heerlijke, rijke genade goed te leren kennen en er ten volle van te genieten, is een heel leven nodig.

 

In het woordenboek leest u dat genade betekent: barmhartigheid, vergiffenis, bovennatuurlijke hulp die God de mens verleent om zijn eeuwige bestemming te bereiken. Maar eigenlijk schieten woorden tekort als wij willen weergeven wat genade werkelijk is. Want genade is niet: krijgen wat wij verdienen, maar krijgen wat wij niet verdienen. Genade van God betekent dat vanuit Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens, deze wordt gered tot eeuwig behoud door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus, waar wij vooral in de lijdenstijd aan denken. Daardoor ziet God ons in Christus rechtvaardig aan. Die rechtvaardiging is een geschenk van Gods genade en betekent dat wij vrijgesproken zijn van onze schuld.

Wij adviseren u Romeinen 5 eens te lezen, omdat dat hoofdstuk heel goed weergeeft Wie dit allemaal bewerkstelligd heeft. Wij zien daarin hoe een rechtvaardige God genade voor recht laat gelden. Het laatste vers (21) van Romeinen 5 zegt het zo mooi in de Basisbijbel: “Eerst heerste het kwaad en het kwaad bracht ons de dood. Maar nu heerst de liefdevolle goedheid van God. Die brengt ons het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus.” (Bijbel in makkelijk Nederlands)

 

Laten wij als troost u wat bemoedigingen meegeven. Genade en vrede gaan altijd samen. Paulus begint de meeste van zijn brieven met deze woorden: “Genade en vrede…” Ook in de meeste erediensten klinkt het aan het begin: “Genade en vrede zij u…” Vrede verdiept de genade. Beide vormen een twee-eenheid. Als ik in vrede leef, ervaar ik Gods genade. Genade is de bron, vrede de stroom die daaruit vloeit. Vrede is het gevolg van genade. Zonder genade geen vrede en geen vrede zonder genade. Zij omvatten het heil. Vrede brengt harmonie tussen God en u en tussen u en de medemens. Vrede zorgt voor een dankbaar leven.

 

Ook genade en geloof kunnen niet zonder elkaar. Genade is leven met lege handen. Door de genade aan te nemen, geven wij ons eigen falen toe. En die genade is zó rijk, daar kan geen zonde tegenop. Waar Gods genade gemist wordt, wordt de bitterheid geboren. Maar waar Gods genade omhelsd wordt, bloeit de vergeving op. Dat is de praktijk van ons leven. Wij krijgen genade op genade als wij ons overgeven aan Hem die ons vrijgekocht heeft.

Een levensvraag: “Als Gods enige geschenk aan u Zijn genade zou zijn, zou u daar tevreden mee wezen?” Want in 2 Korinthe 21 vers 9 staat wel: “Mijn genade is u genoeg.”

 

Stel, je smeekt Hem om het leven van je kind te sparen. Je vraagt Hem om je zaak drijvende te houden. Je verzoekt om de kanker uit je lichaam weg te nemen. Als Zijn antwoord zou zijn: “Mijn genade is u genoeg,” wat dan? Zou u dan tevreden zijn? Is dat voldoende voor u?

 

Weet u, vanuit hemels perspectief is genade genoeg. Als God ons alleen maar van de hel zou redden, zouden wij dan klagen? Durven wij nog te mopperen over een pijnlijk lichaam als ons het eeuwige leven gegeven is? Durven wij over onze aardse armoede te treuren als wij hemelse rijkdommen gekregen hebben?

Voor de jongen van zeventien was genade alleen genoeg: “God heeft de eeuwigheid om het goed met mij te maken.”

 

Laten wij in alle rust en stilte eens over die levensvraag nadenken. Dan leren wij dat mooie lied zingen, dat de slavenhandelaar John Newton na zijn bekering schreef:

 

      Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien,

      het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘k zien.

 

      Genade, die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.

      Maar ook - als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

 

      Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.

      Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

 

      Als ik daar in Zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,

      dan prijs ik Hem in eeuwigheid, dat ik genade vond.

 

 

Jan van Beelen

(vbeelenj@gmail.com)

 

   

 

 

Schrijver -Lezers - Groet

 

 

De Goede Herder

Voorafgaand aan zijn kruisiging trok Jezus al lerend rond en vertelde in gelijkenissen. Eén daarvan is de gelijkenis van de goede herder en het verloren schaap (Matthéüs 18 vers 12 - 14). De goede herder gaat op zoek als er een schaap mist. En wat is hij blij als dat schaap teruggevonden wordt.

Dat betekent niet dat de herder niet blij is met de andere schapen. Maar het schaap dat weg was en terugkomt, geeft extra blijdschap. Nu kan een schaap gemakkelijk afdwalen. Afgeleid door het zoeken naar water of gras, verliest het schaap de kudde uit het oog. En een schaap alleen is een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Het is dus belangrijk dat het snel door de herder wordt gevonden.

 

God wil niet dat er een van zijn kinderen verloren gaat. Daarom kwam Hij naar de wereld om ons te zoeken en te redden. De vraag is natuurlijk wel of wij ons willen laten vinden. Of dwalen wij liever zonder Jezus, met alle risico's van dien? Blijven wij liever een beetje op afstand? Kan dat?

In  Johannes 10 vers 27 staat: “Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” Al dwalend of op afstand hoor je Zijn stem niet. Je kunt Jezus niet van een afstandje volgen. Laten wij daarom maar dichtbij de kudde blijven. Bij de Goede Herder ben je veilig.

 

Diensten

Op eerste Paasdag 21 april 2019 is de eerst-volgende zangdienst. Ds A.H. Agtereek gaat die avond voor en de Christelijke Zangver-eniging Concordia uit Scheveningen zal mooie paasliederen ten gehore brengen. Organist is Marcel van Duyvenvoorde. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, want wij vieren dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

De daarop volgende dienst wordt gehouden op zondag 16 juni 2019. Dan komt voor het eerst in onze dienst in Den Haag Ds W.M.M. Moonen uit Suawoude preken. Toen de Radiogemeente nog diensten in Amsterdam had, was hij daar een graag geziene gast-spreker. De samenzang zal begeleid worden door Jan van Westenbrugge en medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Scheveningen o.l.v. Michael Spaans.

 

Meeleven

Wij bidden de zieken en eenzame mensen Gods nabijheid en kracht toe. Wij hopen dat u bemoediging en troost van God mag ervaren.

 

Allen een gezegende tijd gewenst.

 

Namens de Pastorale Raad van Den Haag,

Joke Verstraate-Krul

 

 

 

Als ik zwak ben,

ben ik machtig

 

Als ik zwak ben, ben ik machtig,

als ik arm ben, ben ik rijk;

hoe verslagen, hoe neerslachtig,

opgebrand, verongelijkt,

als ik, aan mijn eind gekomen,

niets en niemand meer wil zien,

komt een engel mij vertroosten -

of God Zelf misschien….

 

Als ik zwak ben, ben ik machtig,

hoe wanhopig, mens als Job,

moegestreden, maar waarachtig:

bijna dood, toch leef ik op!

Krijg ik van mijn levensdagen

niet waar ik zo vaak om vroeg,

aan Uw goedheid, Uw genade,

heb ik, God, genoeg.

 

Als ik zwak ben, ben ik machtig,

als ik arm ben, ben ik rijk –

soms vertwijfeld, soms tweeslachtig,

bang dat ik voorgoed bezwijk,

bang nooit thuis te zullen komen,

bang de hel te zullen zien,

zal ik duizend dromen dromen

en Uw hemel zien!

 

André F. Troost

 

 Mozaïek, Zoetermeer)

 

 

  

   

 

 

Voor wie bidden wil

 

 

Je zult maar ziek zijn en onlangs van de specialist te horen hebben gekregen dat je het eind van het jaar hoogstwaarschijnlijk niet zult halen, kun je dan nog zeggen: “Wat God doet, dat is welgedaan.”? of: “Wat God toelaat, daar sta ik altijd voor honderd procent achter.”?

Dan zeggen ze: “Je moet positief blijven. Ga het gevecht aan met je ziekte. Neem dit of dat in, misschien helpt het. Probeer het eens bij die of die genezer. Je hebt al uren op Internet doorgebracht, maar kijk nog eens op het wereldwijde web wat de mogelijkheden zijn.” Alternatieven genoeg in onze dagen.

 

In ieder geval overkwam het eeuwen terug koning Hizkia. Zijn einde werd hem niet door een arts aangezegd, maar door een profeet die sprak namens God. Hizkia gaat daarop in verweer tegen God en zegt eigenlijk dat de Heer geen reden heeft om hem zo te straffen. Heeft hij niet altijd met een volkomen toegewijd hart gewandeld en gedaan wat goed was in de ogen van de Heer?

Mochten wij al eens denken dat bidden een eenrichtingverkeer is en dat er nooit antwoord komt, bij Hizkia blijkt het tegendeel. Dan komt de profeet Jesaja opnieuw bij hem op bezoek en zegt namens de Here: “Ik heb uw gebed gehoord….” Wat een blijde en troostvolle woorden voor ons, maar zeker ook voor de zieke. En niet alleen heeft God geluisterd, Hij heeft Hizkia ook zien liggen op zijn ziekbed. “Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen…”

Wat een geweldige gebedsverhoring. Zo zou het altijd moeten gaan na onze stille tijd. Misschien niet eens die (tijdelijke) genezing, maar dat duidelijke antwoord uit de hemel.

 

Eeuwen na Hizkia treffen we onze Heiland aan in de Hof van Gethsémané. Dodelijk beangst bidt Hij tot drie keer toe of Zijn hemelse Vader de drinkbeker boordevol lijden aan Hem voorbij wil laten gaan.

Nergens lezen wij dat er een antwoord uit de hemel kwam. En Hij had toch zo’n intens contact met Zijn Vader? Toen Hij gedoopt werd kwam er toch ook een stem rechtstreeks uit de hemel? Werd Jezus’ gebed dus niet verhoord?

 

Gebedsverhoring blijft een moeilijke zaak. Wij kunnen ons tijdens ons gebed afvragen: bid ik wel met voldoende geloof? En achteraf, als het ziekbed een sterfbed wordt: “Heb ik te weinig geloof gehad, dat mijn gebed om genezing niet verhoord is?”

Maar dat gaat totaal niet op voor de Here Jezus. Als er Iemand vol geloof was, dan was Hij het wel. Hij zal zeker in die donkere uren in Gethsémané vol geloof en vol vertrouwen gebeden hebben, ervan overtuigd dat Zijn Vader Hem niet alleen hoorde, maar ook zag en ook in staat was die drinkbeker van Hem weg te nemen.

 

Trouwens, had Hizkia wel zoveel geloof toen hij bad? Wij lezen veeleer van een vertwijfeld mens, wanhopig verdrietig toen de profeet Jesaja hem bij zijn eerste bezoek had aangezegd dat hij ziek zou worden en aan de ziekte zou overlijden.

Toch verhoort de Heer hem en krijgt hij er op zijn verzoek zelfs nog een teken bij: de zon zou tien treden teruggaan. Een stukje wantrouwen van Hizkia? Geloofde hij de Heer niet op Zijn woord?

Als God toch eens het gebed van Zijn Zoon wél verhoord had…. Dat zou een ramp voor de mensheid betekend hebben. Niemand zou voor onze zonden geleden hebben. Niemand zou verzoend kunnen worden met God, want al onze goede werken voldeden niet. Er was geen opstanding geweest en geen Pinksteren. Niemand kon met verlangen uitzien naar de toekomst, want daar wachtte geen hemel en geen nieuwe aarde.

 

Daarom schieten onze dankzeggingen en lofliederen altijd tekort omdat de Vader het gebed van Zijn Zoon niet inwilligde en de Zoon gehoorzaam het hoofd boog voor de wil van Zijn Vader.

Spurgeon herinnert ons aan die eerste tuin, de Hof van Eden, waar door de val van Adam de wereld verloren was geraakt. Maar de strijd en de angst van Jezus in die tweede tuin, de Hof van Gethsémané, bracht ons de redding.

 

 

Gebed in de nacht

 

  God,

  Uw handen begrijp ik niet,

  maar ik heb in Uw hart gezien,

  dat is genoeg, dat is Jezus

  die in de Hof heeft geschreid,

  die aan het hout heeft geleden, -

 

  Onze Vader die in de hemelen zijt,

  Hij is het, Hij is onze vrede.

 

Jaap Zijlstra

 

 (uit: Een zon die nacht en nevel overwint,

 Ark Boeken)

 

 

Uit de geschiedenis weten wij, dat de zoon van Hizkia Manasse twaalf jaar oud was toen zijn vader stierf en hij de troon moest bestijgen. Nergens in de Bijbel lezen wij dat

Hizkia andere zonen had. Dus soms wordt er een stukje van de sluier opgelicht waarom God gebeden verhoort. Blijkbaar moest in die vijftien jaren, die aan Hizkia’s leven werden toegevoegd, er nog een zoon geboren worden, zodat het koningshuis van David niet zou uitsterven en uiteindelijk de Here Jezus uit het geslacht van David geboren kon worden.

 

Het is de realiteit dat mensen, ondanks een positieve instelling, ondanks het gevecht tegen hun ziekte, lang niet altijd beter worden. En ook het veelvuldige gebed houdt geen garantie in dat wij straks gezond van ons ziekbed kunnen opstaan.

Age Kramer schreef vorig jaar in het Informatieblad van het Zeister Zendingsgenootschap, ook bekend als de Hernhutters, dat er een opvallend verschil is tussen beide. “Bij positief denken moet je alle negatieve gedachten aan de kant schuiven, maar bij gebed kun je gewoon je misère en ellendige gevoelens uitspreken. En dat geeft soms een vrede die je verstand te boven gaat.”

 

Wat is dat geweldig. Bij de Heer hoeven wij ons niet beter en sterker voor te doen dan wij zijn. Want waar gaat het in de eerste plaats om bij het gebed? Dat wij contact hebben met de Heer in een intiem moment van samenzijn, van stilte, en overgave, van geloof en vertrouwen. Er zeker van zijn dat Hij je levensweg leidt en brengt waar Hij wil, omdat dat het allerbeste voor je is. Geloven dat het goed is, wát de uitkomst van het gebed ook is. En als het kan een getuige zijn, ook in je ziek zijn.

En zoals er bij onze Heiland in de Hof een engel kwam om Hem kracht te geven (zo verhoort God soms op een heel andere manier dan waar wij om gevraagd hebben), zo mag ook de zieke er zeker van zijn, dat hij kracht ontvangt en gesterkt wordt als antwoord op zijn gebed.

 

Eta Toornvliet

 

 

 

De sleutel die toegang biedt

tot de hemel,

werd gemaakt

met Christus’bloed.

 

 

Emolyn C. Lambert

 

 

(uit: Notities uit mijn Bijbel – IBB)

  

 

 

 

 

 

 

! DEZE PAGINA IS MOMENTEEL ALLEEN TE DOWNLOADEN VIA HOME !