De

Radiogemeente

 

 

 

 

“En zie, Ik ben met u al de dagen,

tot aan de voleinding der wereld.”

(Matthéüs 28:20)

   

  Uit de Nieuwsbrief

Home

 

Algemene informatie

 

Activiteitenagenda

 

Uit het Contactblad

 

(vanaf 2015 Nieuwsbrief)

(Alleen te downloaden via Home)

 

De gemeente bidt

(Deze rubriek is vervallen)

Beluister kerkdienst of preek

 

Preken in pdf

 

Contactpagina

 


 

Secretariaat

 

Telefoonspreekuur

 

Links

 

                           2018, nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toe-komst-ver-wach-ting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. ALS U DE NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL TOEGEZONDEN WILT KRIJGEN, ZODAT U DEZE IN BOEKVORM KUNT UITPRINTEN, DAN KUNT U ZICH HIERVOOR OPGEVEN VIA HET CONTACTFORMULIER.

HEBT U GEEN (KLEUREN)PRINTER, DAN KUNT U ZICH OPGEVEN VOOR GRATIS TOEZENDING PER POST.

 

 Nieuwsbrief, 2018 nr 4

 

Opnieuw zijn wij met onze neus op de feiten gedrukt. In een bericht las ik, dat in bepaalde kerken niet of nauwelijks nog de Naam van Jezus wordt genoemd. Een paar dagen later verscheen het bericht dat minder dan de helft van de Nederlandse bevolking in God gelooft Tegelijk werd gewezen op het gegeven, dat veel kerken zijn of worden gesloten.

Dan vraag ik mij af wat al die negatieve berichten met ons doen. Wat kunnen wij veranderen? Nemen wij als feit hiervan kennis of gaan wij ermee aan de slag?

In de eerste plaats is het duidelijk dat al onze zorgen in het gebed mogen worden gebracht. In de tweede plaats zullen wij ons moeten realiseren dat wij geroepen zijn om het Evangelie uit te dragen aan wie het maar horen wil. Het is een taak voor ons allen.

 

Zoals u wellicht al heeft vernomen, beëindigt een van onze vaste medewerkers zijn taak, na een intensieve periode van bijna tien jaar, met ingang van het nieuwe jaar.

Voor zijn besluit heeft het Stichtingsbestuur uiteraard begrip. Wij zijn hem veel dank verschuldigd, maar nieuwe medewerkers zijn (nog) niet gevonden.

Vandaar dat besloten is om het aantal diensten in 2019 te halveren. Stoppen was voor ons geen optie. Op deze wijze kunnen wij toch nog in onze diensten en via internet het Evangelie uitdragen.

 

Hoe zit dat met die toekomstverwachting, zult u zich wellicht afvragen? In de eerste plaats opzien naar boven. Wij moeten het immers van de Heer verwachten.

En verder is het een eenvoudig gegeven, want wij krijgen eerst de Adventsweken. Tijdens Advent worden wij herinnerd aan de komst van de Here Jezus in deze wereld, maar ook aan Zijn terugkomst.

Wat een vooruitzicht staat ons dan te wachten.

 

Wat een vreugde zal dat wezen

straks vereend te zijn  met Hem

in de stad met paarlen poorten

in het nieuw Jeruzalem.

 

Dat geeft ons goede moed om door te gaan met het mooie werk waaraan de Radiogemeente ook een steentje kan en mag bijdragen. Doet u mee?

 

Namens alle medewerkers, het Secretariaat en het Stichtingsbestuur wens ik u Gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor 2019 toe.

 

Met een hartelijke groet,

Wim Groenewegen

 

 

 

De Wederkomst des Heren

 

Heer, duurt het lang nog

voor Gij wederkomt?

Leer ons als kinderen

Uw komst verwachten,

die op hun vingertjes

de dagen en de nachten

aftellen, wanneer Vader komt!

 

Leer ons als kinderen

verwachten, Heer,

Uw komst,

die,

hóe ook in hun spel gevangen,

beluistren met een diep

en sterk verlangen

de eerste stap van Vader,

als Hij komt!

 

Berendien Meijer-Schuiling

 

 (uit: Kom haastig – Kok, Kampen)

 

 

 

  

  

In Memoriam

 Ik kan gaan slapen zonder zorgen,

want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen,

Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in Uw veilig Huis.

 

Op 8 november 2018 werd SOPHIA (FIE) TRUYTS op 96 jarige leeftijd na een kort ziekbed door de Heer Thuisgehaald.

 

Gedurende vele jaren was Fie het gezicht van de Radiogemeente in Den Haag. Zij heeft enorm veel mogen beteken en velen zullen in haar iemand herkennen die altijd druk bezig was.

 

In de eerste jaren was zij druk met het verzorgen van de fruitmandjes en de bloemen in de diensten. Ook plakte zij als het donker was heel Den Haag vol met raambiljetten van onze diensten en ging daarvoor op stap met een emmer lijm en een trapje. Toen er nog boottochten werden georganiseerd door de Radiogemeente, was Fie steevast aanwezig en kreeg met haar accordeon iedereen aan het zingen. In de latere jaren heeft zij het werk gedeeld met leden van de Pastorale Commissie.

 

Op een gegeven moment heeft Fie te kennen gegeven dat het voor haar te zwaar werd en heeft zij afscheid moeten nemen. Zij bleef echter tot voor kort nog steeds de diensten bijwonen.

 

Met bijzondere waardering zullen wij haar in onze herinnering blijven bewaren. Wij willen de Heer danken voor alles wat Hij ons in Fie geschonken heeft. Zij mag nu veilig wonen bij Hem, zoals verwoord in Psalm 4, die afgedrukt stond boven de rouwkaart.

 

Wim Groenewegen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel en Zorg

 

 

 

 

 

Mijn tijden zijn in Uw hand

 

Zoals ieder jaar kijken wij in de maand december uit naar het nieuwe jaar, vol verwachting wat God in 2019 gaat doen. Daarom wil ik in dit artikel graag stilstaan bij een passende tekst, en wel Psalm 31 vers 15a: “Mijn tijden zijn in Uw hand.” Terugkijkend zien wij dat het afgelopen jaar er een is geweest met zware beproevingen in onze familie. Maar steeds  mochten wij ervaren wat het betekent dat de Heer zegt: “Ik ben bij jullie!” In tijden van vreugde, maar ook van ver-driet zijn wij bij U veilig, U die ons ziet. Als de grote Aanwezige deelt U ons bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.

 

Zo denkt een ieder van u terug aan momenten van blijdschap en verdriet in het afgelopen jaar. Als Radiogemeente mogen wij dankbaar zijn voor de fijne diensten in Den Haag. Deze worden steeds ondersteund door mooie koren en prachtig orgelspel.

Maar ook als Radiogemeente moesten wij erva-ren wat het zeggen wil: “Mijn tijden zijn in Uw hand.” Mensen zijn door de Heer Thuisgehaald, ook ons oudste en zeer trouwe lid, onze medewerkster Fie Truyts. Haar wens was om met de woorden van Psalm 31 vers 15a begraven te worden.

 

De schrijver van deze Psalm 31 is David. Er staat boven: “Gebed in nood.” David werd bedreigd door de jaloerse koning Saul. Het volk zong: “Saul heeft duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden.” David was in nood, maar moest leren wat ieder mens moet: “Groter dan de Redder is de nood toch niet.” David doet het enige juiste: hij zoekt hulp bij zijn God. “Ik vertrouw op U, o Here; ik zeg: U bent mijn God.” Dat is een belijdenis die God welgevallig is.

 

Vertrouwen is hetzelfde als geloven. De kern van het evangelie is het geloof, het vertrouwen in de Here Jezus. Met je volle gewicht leunen op Hem. Alles aan Hem overgeven, ook in het jaar 2019. Dat is het beste wat wij doen kunnen, want Hij is een getrouw God en laat nooit los. “Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.”

Als God onze tijden in Zijn hand heeft, kan Hij ons helpen. En als Hij onze God is, wil en zal Hij ons helpen, zolang wij leven.

 

Maar wat doen wij met onze tijd? Elk uur dat wij niet voor God leven, is verloren genadetijd. Laten wij toch onze tijd in Gods handen geven. Dan wordt het een enorme bemoediging, want er zijn geen betere handen. Met Uw hand wordt Gods hand bedoeld. Het is een sterke hand, zoals ook in de Bijbel staat: “Gods sterke rechterhand.” In Zijn handpalmen staat onze naam gegrift. Het zijn de doorboorde handen van Hem, die aan het kruis niet zei: “Mijn tijden zijn in Uw hand”, maar: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.”

 

Ook in 2019 leven wij uit genade. Dat is: leven met lege handen. Dat is biddend leven met het gebed:

 

Heer, wilt U mijn Leidsman wezen,wilt U altijd naast mij gaan,

dat ik zonder angst en vrezen aan Uw Vaderhand mag gaan;

dat ik elke nieuwe morgen,of er vreugde is of pijn,

weet dat U voor mij wilt zorgen,ik altijd Uw kind mag zijn.

 

Gaat het in mijn eigen leven langzaam naar de avond toe,

gaan de krachten mij begeven,word ik stilaan zwak en moe,

laat mij ook die laatste dagen d’ ogen richten op Uw kruis.

Wil, o Heiland, mij dan dragen naar Uw eeuwig Vaderhuis.

 

(Lied 976, Joh. de Heer)

 

Jan van Beelen

(vbeelenj@gmail.com)

 

   

 

Schrijver -Lezers - Groet

 

 

Wij staan vlak voor de Advents- en Kersttijd. Voor de één is dit een periode van sombere, donkere dagen, waarin eenzaamheid en gemis extra op je af kunnen komen. Voor de ander is het gezelligheid en warmte. In de kerk is de stemming met Advent er één van verwachting, uitzien en uitkijken. Tegen alle somberheid in eigenlijk. Op het moment dat alles hopeloos en donker is, komt de viering van Kerst met de geboorte van de Here Jezus, de stralende Morgenster. De komst van de Here Jezus naar de aarde werd begeleid door een leger Engelen uit de hemel dat zong tot eer van God. Reeds aangekondigd in Jesaja 9 vers 5:  “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Hij is het licht der wereld. Wie Hem volgt zal niet in duisternis wandelen.

 

Wij mogen de boodschap van Kerst horen in de dienst op 16 december 2018 in de Christus Triumfatorkerk, aanvang 19.00 uur. In deze dienst zal ds. J. Henzen uit Wateringen voorgaan. Muzikale medewerking zal worden verleend door het Christelijk gemengd koor Hosanna o.l.v. André Vis dat mooie advents- en kerstliederen ten gehore hoopt te brengen. Jan van Westenbrugge zit achter het orgel. Wij nodigen u daarvoor van harte uit en hopen u te ontmoeten.

 

2019

Een nieuw jaar ligt voor ons en wij weten niet hoe het zal verlopen. De tijden zijn onstuimig. Ook voor de Radiogemeente. Elk jaar wordt de adreslijst bijgesteld. Wij hopen wel op groei, maar zien dat de aantallen gestaag dalen. Minder medewerkers, minder bezoekers van de diensten. 

In het jaar dat voor ons ligt, komt helaas de helft van de zangdiensten te vervallen. De eerste dienst in 2019 is op zondag 19 februari 2019. Broeder Jan van Beelen zal voorgaan en de muzikale medewerking is ook deze zondag door het Christelijk ge-mengd koor Hosanna o.l.v. André Vis en Jan van Westenbrugge achter het orgel.

 

Voor 2019 wens ik allen toe: woeker met je talenten (Mattheüs 25 : 16 - 29) met Jezus in je hart, want waar het hart vol van is, loopt de mond van over (Lucas 6 vers 45) en maak je geen zorgen voor de dag van morgen (Mattheüs 6 vers 34), want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

 

Meeleven

Wij denken aan alle ernstig zieken om ons heen. We noemen u de namen van Wim Groenewegen,  Gerda Pronk, Ria van Beelen, Chiel de Niet, maar vergeten niet al die anderen die niet bij name worden genoemd en ook niet hen die zorgen hebben op allerlei gebied: binnen een relatie, lichamelijke en psychische klachten, chronische beperkingen, eenzaamheid, zorgen over kinderen. Er is soms zoveel leed en nood. Wij bidden “Here, maak mij levend omwille van Uw naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.” (Psalm 143 vers 11)

 

Allen een gezegende tijd gewenst.

 

Namens de Pastorale Raad van Den Haag,

Joke Verstraate-Krul

 

 

 

 

Wat U hebt beloofd

 

                                Wat U hebt beloofd  ervaar ik als kracht,

                                een vuur dat niet dooft, een licht in de nacht.

                                U kan ik vertrouwen; mijn leven, mijn lot

                                is bij U geborgen, mijn Redder, mijn God.

 

                                En wat ik ook wil en waar ik ook ga,

                                mijn hart wordt weer stil van gratis gena.

                                Mijn toekomst heb ik in Uw handen gelegd,

                                 bij U ben ik veilig, U doet wat U zegt.

 

                                Wat u bent voor mij besef ik steeds meer.

                                ‘k Word blijer dan blij, ik hoor bij mijn Heer.

                                Ik weet van Uw kribbe, 'k geloof in Uw kruis.

                                Van U wil ik zingen, bij U kom ik thuis.

 

Joke Verweerd

 

 (uit: Het licht roept in de nacht, Uitg. Mozaïek)

 

 

 

  

   

 

 

Voor wie bidden wil

 

 

Het aantal plaatsen in de Bijbel waar het over bidden gaat is legio. Neem bijvoorbeeld Abraham. Hoe weergaloos mooi was zijn voorbede niet toen hij voor het behoud van Sodom bad en steeds verder afdong. “De Here worde toch niet boos als ik nog eenmaal spreek: Als er slechts tien rechtvaardigen gevonden worden, zult u dan niet….?”

Wij kennen het smeekgebed van Hanna in de tempel, die zo vurig onder tranen bad om een zoon en daarna zo bits door de priester Eli werd berispt, omdat hij dacht dat zij dronken was.

En hoe groot was de dank van David niet, toen God hem uit de greep van zijn vijanden, met name Saul, had gered! In 2 Samuël 22 beslaat dat dankgebed maar liefst 51 verzen.

Ook vele vraaggebeden kennen wij: Salomo die om wijsheid bad. Er zijn gebeden om leiding, om zegen, zoals wij elkaar wensen met Kerst, Pasen en Pinksteren of aan het begin van een nieuw jaar.

 

Blijkbaar is het voor de Heer heel belangrijk dat er zoveel gebeden (denk alleen maar aan de Psalmen) in de Bijbel staan en dat er ook zoveel over het gebed gesproken wordt. En als God in Zijn Woord het bidden zo’n hoge prioriteit geeft, dan kan het niet anders dat ook wij dat tot een hoofdpunt in ons geloofsleven behoren te maken. Op deze wijze heeft hij ons in het Oude Testament en ook Zelf persoonlijk als Mens in het Nieuwe Testament veel geleerd.

 

Waarom? Omdat wij daar behoefte aan hebben. “Onze behoeften zijn namelijk zo veelomvattend en zo groot, dat wij eigenlijk niet moeten ophouden met bidden,” zegt de theoloog Spurgeon ergens. “Het is de  ademhaling, het wachtwoord, de troost, de sterkte, de eer van een christen.” Spurgeon durft zelfs te beweren dat “een ziel zonder gebed, een ziel zonder Christus is”. “Het gebed is het stamelen van het gelovige kind, de vreugdekreet van de strijdende gelovige, de rust van de stervende heilige die in Jezus ontslaapt.”

 

Na de feestmaand december ligt er weer een nieuw jaar voor ons klaar, gereed gemaakt voor ons in de hemel, blanco. 365 dagen dagen en nachten moeten nog door ons ingevuld worden, als het ons gegund is, want dat weten wij niet. Wij kunnen elkaar alleen maar adviseren: begin met een schone lei, zoals iedere morgen als wij opstaan. Belijd wat verkeerd is geweest in een gebed om schuldvergeving. En geloof ook, dat het verkeerde vergeven ís door God.

 

Het is zo enorm belangrijk dat geloof en gebed het hele jaar niet van elkaar ge-scheiden worden. Of we nu bidden om gezondheid voor de kinderen of om bewaring in het verkeer, om vertroosting als wij rouw hebben, om verlossing voor onszelf of anderen en om bevrijding van vervolgde christenen, geloof dat de Heer almachtig is en dat Hij ook in 2019 nog voor wonderen zorgt.

 

 

GEBED

 

U, die Noach over de vloed hebt geleid,

verhoor ons.

 

U, die door Uw woord Jona uit de diepten terugriep,

verlos ons.

 

U, die Uw hand naar Petrus uitstrekte toen hij zonk,

help ons, o Christus.

 

Zoon van God, die van oudsher wonderbaarlijke

dingen hebt gedaan, wees ook nu ons genadig.

 

Schots-Keltisch gebed

 

 (uit: Een schat aan Gebeden, Forte)

 

 

Volharding is ook zo’n echt Bijbels woord, dat de Heer van ons vraagt in ons gebedsleven. Als wij naar Gods wil bidden en niet uit zelfzucht of eigen belang, of wat voor verkeerde motieven ook, maar echt een gebed naar Gods hart opzenden, dan mogen wij daar de Heer ook steeds op aanspreken.

Soms moeten wij lang wachten, heel erg lang tot er verhoring komt. Izaak moest twintig jaar wachten voordat Rebekka zwanger werd.

En hoe lang hebben christenen van alle eeuwen al niet gebeden om de terugkeer van dat Kind in de kribbe, de Zoon des mensen? Als een hulpeloze baby werd Hij geboren en als Mens raakte Hij vertrouwd met onze ziekten om uiteindelijk voor onze redding de marteldood te sterven.

 

Maar als Hij terugkomt, o als Hij terugkomt….. Dan is Hij de Leeuw uit Juda, de Onoverwinnelijke, de Held van allen die in Hem geloofd hebben.

Zo blijven wij volharden in het gebed om de wederkomst, ook in 2019, ik hoop dagelijks. Herinner de Heer er maar aan dat Hij Zijn beloften nooit zou beschamen. Herinner Hem er maar aan, dat het leed van mens en dier op deze wereld zo ontstellend groot is. Herinner Hem ook maar aan dat woordje “spoedig” dat Johannes in Openbaring heeft opgeschreven: “Zie Ik kom spoedig….”

 

Verhoring gaat niet altijd zoals wij zouden wensen. Ondanks de geweldige voorbede van Abraham is Sodom verwoest. En David is na zijn uitredding niet gered van de dood, want vlak na dat lange dankgebed, staan de laatste woorden van David opgetekend, voordat de Heer hem Thuishaalde.

 

Bij Hanna ging het anders. Zij heeft een zoon gekregen: Samuël, die zij al heel snel weer moest afstaan, zoals zij aan de Heer uit dankbaarheid beloofd had.

Ook van Hanna staat een prachtige lofzang opgetekend in de Bijbel in 1 Samuël 2, nadat zij Samuël had achtergelaten in de tempel bij Eli. “Mijn hart juicht… Er is niemand heilig gelijk de Here… Er is geen rots gelijk onze God. De Here is immers een alwetend God…. Hij heft de geringe op uit het stof, de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij de edelen en een erezetel te doen verwerven.” Dan heb je zojuist je enige kind afgestaan en dan zo’n  lofzang opzenden….. Ongelooflijk waartoe een gelovige in staat is.

 

Hanna was een voorbeeld voor ons. Laten wij de Heer bidden of Hij ons in 2019 wil maken tot een voorbeeld en een zegen voor anderen, ook in de Radiogemeente. Moge de komende tijd het gebed de belangrijkste prioriteit in ons leven zijn. En dan bedoel ik niet alleen het vraaggebed en de voorbede, maar ook het smeekgebed, het dankgebed en bovenal het lofgebed.

 

Eta Toornvliet

 

 

 

Alleen met U, mijn  God, ga ik op weg.

Wat zal ik vrezen als U bij mij bent,

o Koning van dag en nacht?

 

Ik ben in Uw hand veiliger

dan wanneer een menigte

om mij zou staan.

 

St. Columba (521-597)

 

(uit: Een schat aan Gebeden – Forte)

 

  

 

 

 

 

 

 

! DEZE PAGINA IS MOMENTEEL ALLEEN TE DOWNLOADEN VIA HOME !