Financiën

Financiën

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Radiogemeente

NL07 ABNA 0447 0571 38

NL57 INGB  0000 5889 48

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer S 4122253.

Fiscaal nummer: 0028.58.277.

Omdat wij onder de ANBI vallen, zijn de giften aftrekbaar van de belastingen.

 

Financieel jaaroverzicht boekjaar 2019-2020

 

 

Verkorte staat van baten en lasten van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020

 

                                                                1-9-2019                      1-9-2018

                                                            t/m 31-8-2020          t/m 31-8-2019

 

                                                                   €                                      €

Baten                                   

Ontvangen uit hoofde

van giften, collecten,

vaste bijdragen, preken,

CD-service en finan-

ciële baten                                         25.076                                 7.137

                              

 

Lasten

Kerkdiensten                                        3.942                                8.941

Nieuwsbrief                                             277                                   346

Preken                                                     102                                    223

Website                                                   203                                    244

CD-service                                                  -                                        28

Algemene kosten                                   691                                    729

                                                               5.215                               10.511

                                                              =====                                 =====

 Resultaat                                            19.861                              - 3.374

                                                               =====                               =====

                                                                                    


Toelichting op de resultaten

Het is een bijzondere tijd waarin wij aan huis gekluisterd zijn door de pandemie en op zondag niet bij elkaar kunnen komen om te bidden, te zingen en naar het Woord van God te luisteren. Ook in onze gemeente is dat het geval. Helaas is er na februari 2020 een voorlopig einde gekomen aan de diensten en Bijbelstudies in Den Haag. Wij zien uit naar de tijd dat alles weer normaal zal zijn.

 

Door het annuleren van de kerkdiensten zijn de inkomsten en de kosten betrekking hebbende op de kerkdiensten sterk gedaald. Toch kunnen wij het boekjaar 2019/2020 *) afsluiten met een positief resultaat van € 19.861.

 

Het totaal aan baten is beduidend meer dan in

het boekjaar 2018/2019 en is toegenomen van   € 7.137 naar € 25.076. Dit wordt met name veroorzaakt door de afwikkeling van een legaat uit het verleden.

De lasten zijn ten opzichte van het boekjaar 2018/2019 gedaald van € 10.511 naar € 5.215, hetgeen te maken heeft met de kosten van de kerkdiensten en Bijbelstudies.  

 

Activiteiten

Al kunnen de kerkdiensten en Bijbelstudies geen doorgang vinden, op de website van de Radiogemeente kunt u de Nieuwsbrief en preken van onze voorgangers downloaden. De oude website, lang geleden door Leo Toornvliet gemaakt, was na vele jaren aan vervanging toe. De nieuwe website is sinds eind december in gebruik en wordt nog steeds verbeterd. Twintig jaargangen preken van onze voorgangers worden sinds 2021 aangevuld met preken (herdrukken) van ds. A.H. van Gent en ds. G. Toornvliet.   

 

Bestuur en medewerkers

Zoals u in de algemene informatie van de website van de Radiogemeente kunt lezen, ontvangen het bestuur van de stichting maar ook de medewerkers en onze medewerkster op het secretariaat geen enkele vergoeding. 

 

Dankwoord

Wij danken u voor uw giften en bijdragen in het afgelopen boekjaar en hopen dat u voor de verspreiding van het evangelie en daarmee ook voor het werk van de Radiogemeente blijft bidden.

In het bijzonder heel veel dank aan onze trouwe medewerkers die al vele jaren lang belangeloos hun bijdragen leveren en een belangrijk fundament vormen onder dit werk.  

Het werk van de Heer gaat ook in 2021 door. Hij zal ons ook in deze tijd de weg wijzen! 

 

Gerard Toornvliet

 

*) Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus (gebroken boekjaar).