Algemene informatie

Doelstelling en Visie

De Radiogemeente is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan rondom het werk van de radiopredikant ds G. Toornvliet en na diens overlijden in 1981 is het werk voortgezet  door ds A.H. van Gent. Via kerkdiensten voor iedereen en vooral via  radio-uitzendingen vanaf zendschepen werden tal van mensen aangesproken door het liefdevolle evangelie van Jezus Christus.

Toen Ds. van Gent overleed, werd Klaas de Boer benoemd als vaste voorganger. Sinds zijn overlijden is de plaats van vaste voorganger vacant en worden de diensten en Bijbelstudies geleid door gastsprekers. Nadat er geen radio-uitzendingen meer konden worden verzorgd via zendschepen, heeft de Radiogemeente nog jarenlang kunnen uitzenden via een groot aantal regionale en lokale zenders. De komst van internet was een uitkomst, waardoor nu weer landelijk mensen kunnen worden bereikt.

 

De Stichting Radiogemeente heeft ten doel de Radiogemeente in staat te stellen het evangelie van Jezus Christus met name via de moderne communicatiemedia uit te dragen. Verder wil de Stichting stimuleren, dat de Radiogemeente de verkondiging richt tot alle mensen die zij kan bereiken en in het bijzonder tot hen die van de kerk zijn vervreemd of die geheel buiten het evangelie zijn opgegroeid.

 

De Radiogemeente is en wil niet anders zijn dan een gemeenschap met open grenzen, waarbinnen iedereen welkom is, die gelooft dat God liefde is, dat Jezus Christus de Heiland van alle mensen wil zijn is en dat de Heilige Geest ieder helpt die daarom bidt.

 

De onkosten van al ons werk worden uitsluitend bestreden uit vrijwillige bijdragen, uit giften en uit de collectes die worden ingezameld tijdens de kerkdiensten en overige activiteiten.

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: vacant

Secretaris/penningmeester: G.W. Toornvliet

Correspondentieadres/Secretariaat:

Stichting Radiogemeente

Cornelis van der Lijnlaan 10

2024 BB Haarlem

Tel.:     023 – 525 70  79

E-mail: info@radiogemeente.nl

 

Banknummers:

NL07 ABNA 0447 0571 38

NL57 INGB  0000 5889 48

De Stichting Radiogemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer S 4122253.

Het financieel jaaroverzicht van de Stichting verschijnt ieder jaar in het eerste nummer van de Nieuwsbrief en zal in het begin van het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk op deze website worden gepubliceerd.

Het Stichtingsbestuur alsmede de vrijwilligers ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun inspanningen. De voorgangers krijgen een vergoeding voor hun spreekbeurten, alsmede een reiskostenvergoeding. Uitgenodigde organisten en koren voor de kerkdiensten krijgen eveneens een vergoeding.

Diensten en Bijbelstudies

Na de coronaperiode zijn de kerkdiensten en Bijbelstudies sinds april 2022 weer begonnen. De diensten worden gehouden in de kerkzaal van de Christus Triumfatorkerk in Den Haag, eenmaal in de twee maanden op zondagavond 19.00 uur. 

De Bijbelstudies vinden plaats in een zaal van de Christus Triumfatorkerk, eenmaal in de maand op dinsdagmiddag 13.30 uur.

 

Nieuwsbrief en Prekenserie

De Stichting geeft enkele malen per jaar een Nieuwsbrief uit, waarin artikelen staan over geloof, gebed en de activiteiten van de Radiogemeente. Als u deze gratis toegezonden wilt krijgen via de post of e-mail, kunt u dit doorgeven aan het Secretariaat.

De gehouden preken in de diensten worden eveneens in druk uitgegeven Ze worden aangevuld met preken van wijlen Ds. Toornvliet en Ds. van Gent in herdruk. Ook hiervoor kunt u een (gratis) abonnement aanvragen.

 

Vaste voorganger

Deze plaats is momenteel vacant.


! VAN HARTE WELKOM IN DE DIENSTEN EN OP DE BIJBELSTUDIE !