Financiën

Financieel

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Radiogemeente

NL07 ABNA 0447 0571 38

NL57 INGB  0000 5889 48

De Stichting Radiogemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 4122253.

RSIN: 002858277.

Omdat wij onder de ANBI vallen, zijn de giften aftrekbaar van de belastingen.

 

Financieel jaaroverzicht boekjaar 2020-2021

 

Verkorte staat van baten en lasten van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021

 

                                        1-9-2021                1-9-2020

                                  t/m 31-8-2022        t/m 31-8-2021

 

                                             €                                 €

Baten                                    

Ontvangen uit hoofde

van giften, collectes,

vaste bijdragen, preken,

en legaten                        2.799                        10.220                                  

 

Lasten

Kerkdiensten                   1.132                                -

Nieuwsbrief                        262                             250

Preken                                 130                              170

Website                               131                                58

Algemene kosten              851                              745          

                                          2.506                           1.223

                                       =======                   =======

Overige baten en

lasten en lasten          - 19.493                       10.524

 

                                    -  19.200                         19.521

                               =========                  =========

 

 

Jaaroverzicht boekjaar 2021 – 2022

Een jaar is weer zo voorbij. Dat geldt ook voor het jaaroverzicht van de stichting, waarvan het boekjaar eindigde op 31 augustus 2022.  Graag willen wij u in dit schrijven op de hoogte houden.

 

Financieel: Toelichting op de resultaten

Door de beperking van de activiteiten van de stichting vanwege corona zijn de inkomsten en kosten betrekking hebbende op de kerkdiensten de afgelopen jaren gedaald. Vanaf juni 2022 zijn de kerkdiensten hervat en zullen de inkomsten en uitgaven van de kerkdiensten in dit boekjaar in beperkte mate en volgend boekjaar geheel zichtbaar zijn in de cijfers.

Helaas is het boekjaar 2021-2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 19.200, terwijl vorig boekjaar nog met een positief resultaat van € 19.521 werd afgesloten..

Het totaal aan baten kwam het afgelopen boekjaar lager uit aangezien in het afgelopen boekjaar geen legaten zijn ontvangen. In het vorig boekjaar is € 8.930 aan legaten ontvangen.

De lasten zijn ten opzichte van het boekjaar 2020/2021 gestegen. Dit komt met name door de hervatting van de kerkdiensten vanaf juni 2022.

Het totaal van de overige baten en lasten was het afgelopen boekjaar negatief door een forse daling van de rente en de impact van de lage rente op de waardering van de financiële activa. Te verwachten is dat de rente-inkomsten en waardering van de financiële activa zich in de komende tijd zullen herstellen nu de rente weer een opwaartse trend heeft laten zien.

 

Activiteiten

Op de website van de Radiogemeente (www.radiogemeente.nl) kunt u de Nieuwsbrief en toespraken van onze voorgangers lezen en downloaden.

Omdat er lange tijd geen diensten konden plaats vinden, zijn de afgelopen jaren preken van ds. A.H. van Gent en ds. G. Toornvliet opnieuw in druk uitgegeven. Deze preken staan ook op de website van de Radiogemeente. U kunt ze daar lezen en ook downloaden. Ook de actuele preken zullen nu weer in druk verschijnen. U kunt ook deze preken te zijner tijd nalezen op onze website.

 

Bestuur en medewerkers

Zoals u in de algemene informatie van de website van de Radiogemeente kunt lezen, ontvangt het bestuur van de stichting geen vergoeding, evenals de medewerkers en onze medewerkster op het secretariaat.

 

Dankwoord

Wij danken u voor uw financiële steun in het afgelopen boekjaar en hopen dat u voor de verspreiding van het evangelie en voor het werk van de Radiogemeente blijft bidden.

Heel veel dank aan de medewerkers, die belangeloos hun bijdragen leveren en een fundament vormen onder het werk van de Radiogemeente.

Een ding is zeker “het werk van de Heer gaat door!”   

Gerard Toornvliet

 

*) Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 (gebroken boekjaar)