Financiën

Financieel

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Radiogemeente

NL07 ABNA 0447 0571 38

NL57 INGB  0000 5889 48

De Stichting Radiogemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41222523.

RSIN: 002858277.

Omdat wij onder de ANBI vallen, zijn de giften aftrekbaar van de belastingen.

 

Financieel jaaroverzicht boekjaar 2020-2021

 

Verkorte staat van baten en lasten van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023

 

                                                                     1-9-2022                   1-9-2021

                                                                t/m 31-8-2023           t/m 31-8-2022

                                                                              €                                 €

Baten                                    

Ontvangen uit hoofde van giften,

collectes, vaste bijdragen, preken,

en legaten                                                           3.175                        2.799                                  

 

Lasten

Kerkdiensten                                                     7.437                          1.132

Nieuwsbrief                                                          500                              262

Preken                                                                   180                              130

Website                                                                 134                               131

Algemene kosten                                              1.144                              851          

                                                                             9.395                           2.506

                                                                          =======                   =======

Overige baten en

lasten                                                                  5.275                   -    19.493

  

                                                                            -  945                       -  19.200

                                                                       =======                    ========

 

Jaaroverzicht boekjaar 2022 – 2023

Wij zijn dankbaar dat het afgelopen jaar de activiteiten van de stichting weer op het oude niveau zijn als voor de Covid-periode. Met dit jaaroverzicht en de staat van baten en lasten willen wij u op de hoogte houden van de financiële gang van zaken in de Radiogemeente.

 

Financieel: Toelichting op de resultaten

Zoals reeds vermeld in ons vorig jaaroverzicht betreffende het boekjaar  2021-2022 zijn vanaf juni 2022 de kerkdiensten en Bijbelstudies hervat en zijn  de inkomsten en uitgaven van de kerkdiensten in het voorgaande  boekjaar in beperkte mate  en dit  boekjaar geheel zichtbaar in de cijfers. Het boekjaar 2022-2023 is afgesloten met een klein negatief resultaat van € 945 , terwijl vorig boekjaar nog met een negatief resultaat van € 19.200  werd afgesloten.

Het totaal aan baten kwam het afgelopen boekjaar uit op  € 3.175 en was iets meer dan in het boekjaar 2021- 2022  ad  € 2.799.

De lasten zijn ten opzichte van het boekjaar 2021/2022 fors gestegen met  € 6.889 van € 2.506 naar € 9.395, dit komt met name door de hervatting van de kerkdiensten/Bijbelstudies vanaf juni 2022 en de gestegen kosten door de toegenomen inflatie.

Het totaal van de overige baten en lasten was het afgelopen boekjaar weer positief  door een stijging van de rente en de impact van de hogere rente op de waardering van de financiële activa. Te verwachten is dat de rente-inkomsten en waardering van de financiële activa zich in de komende tijd een positieve bijdrage zullen leveren.

 

Activiteiten

Eenmaal per maand vindt er in Den Haag in de Chr. Triumfatorkerk Bijbelstudie plaats en eenmaal in de twee maanden wordt er een dienst gehouden. Voor de data en tijden verwijzen wij u naar de agenda op onze website (www.radiogemeente.nl).

Op de website van de Radiogemeente (www.radiogemeente.nl) kunt u de Nieuwsbrief en preken van onze voorgangers lezen en downloaden.

Inmiddels zijn ook preken van ds. A.H. van Gent en ds. G. Toornvliet opnieuw in druk uitgegeven. Deze preken staan ook op de website van de Radiogemeente. U kunt ze daar lezen en ook downloaden. Ook de preken van ds. W.M.M. Moonen, ds. A.H. Agtereek en J. van Beelen verschijnen in druk.

 

Bestuur en medewerkers

Zoals u in de algemene informatie van de website van de Radiogemeente kunt lezen, ontvangt het bestuur van de stichting geen vergoeding, evenals de medewerkers en onze medewerkster op het secretariaat.

 

Dankwoord

Wij danken u voor uw financiële steun in het afgelopen boekjaar en hopen dat u voor de verspreiding van het evangelie en voor het werk van de Radiogemeente blijft bidden.

Heel veel dank aan de medewerkers, die belangeloos hun bijdragen leveren en een fundament vormen onder het werk van de Radiogemeente.

Gerard Toornvliet

 

*) Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 (gebroken boekjaar).