Financiën

Financiën

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Radiogemeente

NL07 ABNA 0447 0571 38

NL57 INGB  0000 5889 48

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer S 4122253.

Fiscaal nummer: 0028.58.277.

Omdat wij onder de ANBI vallen, zijn de giften aftrekbaar van de belastingen.

 

Financieel jaaroverzicht boekjaar 2018-2019

Verkorte staat van baten en lasten van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019

 

                                                        1-9-2018                                    1-9-2017

                                                    t/m 31-8-2019                            t/m 31-8-2018

 

                                                              €                                                   €

Baten                                      

Ontvangsten uit hoofde van

giften, collecten,

vaste bijdragen, preken,

CD-service en finan-

ciële baten                                          7.137                                         10.142

                               

 

Lasten

Kerkdiensten                                     8.941                                          10.868

Nieuwsbrief                                          346                                                388

Preken                                                   223                                                280

Website                                                 244                                                244

CD-service                                               28                                                  60

Algemene kosten                                 729                                            1.015

                                                           10.511                                          12.855

 

Resultaat                                         - 3.374                                          - 2.713

 

 

Toelichting op de resultaten

Dankbaar kunnen wij het boekjaar afsluiten. Ook het afgelopen jaar heeft onze Heer het werk mogelijk gemaakt. De kerkdiensten in Den Haag worden weliswaar sinds 1 januari 2019 eenmaal in de twee maanden gehouden, maar gelukkig konden wij ondanks het verminderen van de diensten het afgelopen jaar rekenen op uw aanwezigheid.

De afname van het aantal kerkdiensten is terug te zien in de cijfers 2018/2019 *) ten opzichte van 2017/2018, want  zowel de baten als de lasten zijn gedaald.

Het boekjaar 2018/2019 is afgesloten met een negatief saldo van € - 3.374. Het totaal aan baten is minder dan in het boekjaar 2017/2018 en is afgenomen van € 10.142 naar € 7.137. 

De lasten zijn ten opzichte van het boekjaar 2017/2018 gedaald  van  € 12.855 naar  € 10.511.

Gebeurtenis na balansdatum

Verheugd kunnen wij u berichten dat een legaat ad € 16.800 uit het verleden vlak na het afsluiten van het boekjaar tot afwikkeling en uitkering is gekomen. De bijdrage van dit legaat zal een substantiële positieve bijdrage leveren aan het resultaat van het komende boekjaar.