Financiën

Financieel

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Radiogemeente

NL07 ABNA 0447 0571 38

NL57 INGB  0000 5889 48

De Stichting Radiogemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 4122253.

RSIN: 002858277.

Omdat wij onder de ANBI vallen, zijn de giften aftrekbaar van de belastingen.

 

Financieel jaaroverzicht boekjaar 2020-2021

 

Verkorte staat van baten en lasten van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021

 

                               1-9-2020           1-9-2019

                          t/m 31-8-2021   t/m 31-8-2020

 

                                      €                             €

Baten                                    

Ontvangen uit hoofde

van giften, collecten,

vaste bijdragen, preken,

CD-service en finan-

ciële baten                20.744                  25.076                                  

 

Lasten

Kerkdiensten                    -                       3.942

Nieuwsbrief                   250                        277

Preken                            170                        102

Website                            58                        203

CD-service                        -                            -

Algemene kosten         745                       691          

                                       1.223                   5.215

                                       =====                   =====

Saldo van baten

en lasten                     19.521                   19.861

                                     =====                    =====

 

Financieel: Toelichting op de resultaten

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat de wereld geconfronteerd werd met de pandemie.
Er gaat geen dag voorbij of er wordt over gesproken. Inmiddels weten wij niet beter.
Gelukkig zijn de meesten en zeker de ouderen gevaccineerd. Het was het afgelopen jaar
dan ook niet verantwoord om de kerkdiensten en de Bijbelstudie in Den Haag te laten doorgaan.

Door de beperking van de activiteiten van de stichting zijn de inkomsten en kosten betrekking hebbende op de kerkdiensten gedaald. Toch kunnen wij het boekjaar 2020-2021 *) afsluiten met een batig saldo van € 19.521.

Het totaal aan baten is minder dan in het boekjaar 2019/2020 en is afgenomen van             € 25.076 naar € 20.744. Ook in dit afgelopen boekjaar heeft de stichting een legaat ontvangen.

De lasten zijn ten opzichte van het boekjaar 2020/2021 gedaald van € 5.215 naar € 1.223
veroorzaakt door het wegvallen van de kosten van kerkdiensten en Bijbelstudies.

Activiteiten

Al kunnen de kerkdiensten en Bijbelstudies nog geen doorgang vinden, toch kunt u op de website van de Radiogemeente de Nieuwsbrief en preken van onze voorgangers lezen en downloaden.

De prekenserie wordt sinds de pandemie aangevuld met preken (herdrukken) van ds. A.H. van Gent en ds. G. Toornvliet. Al zijn deze toespraken lang geleden gehouden, het woord van onze God blijft hetzelfde door de eeuwen heen.

Bestuur en medewerkers

Zoals u in de algemene informatie van de website van de Radiogemeente kunt lezen, ontvangt het bestuur van de stichting geen vergoeding, evenals de medewerkers en onze medewerkster op het secretariaat.

Dankwoord

Wij danken u voor uw giften en bijdragen in het afgelopen boekjaar en hopen dat u voor de verspreiding van het evangelie en voor het werk van de Radiogemeente blijft bidden.

Wij mogen hierbij de medewerkers, die belangeloos hun bijdragen leveren en een fundament vormen onder dit werk, niet vergeten.
Veel dank!.

Het werk van de Heer gaat door. Hij zal ons ook in deze tijd de weg wijzen!
                                                                                                                             Gerard Toornvliet

 

*) Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 (gebroken boekjaar).