Preken (in pdf) 4

'

10    Pasen, hét feest!

          door Klaas de Boer

En dat is nu het wonder van Pasen: dat je weten mag dat er dan geen dood meer is, geen geklaag, geen moeite en geen rouw meer zal zijn. Een hemels perspectief als de Here God ja tegen ons zegt. Pasen: hét Feest.

download deze preek

____________________________________________

9        Het open graf

          door Jan van Beelen

En hoe is dat bij ons? Leven wij werkelijk vanuit die opstanding? Kennen wij dat opstandingsleven? Wij zingen er prachtig over. Wij hebben al die liederen fijn gezongen. Maar zit het in ons hart? Leven wij eruit?

download deze preek

__________________________________________

8       “De angst overwonnen

          door Jan van Beelen

Til niet te licht aan het lijden van de Here Jezus. Til niet te licht aan het leven van de Here Jezus, aan wat Hij gedragen heeft voor ons. Want Hij heeft heel de zondelast van mij op Zijn schouders gehad. Doe daar niet romantisch over. Er worden films gemaakt, maar elke film, hoe erg hij ook is, kan niet benaderen wat de Here Jezus heeft meegemaakt. Maak het niet te mooi.

download deze preek

_____________________________________________

7      Avondmaal

          door Bert van Keulen

En het mooie is (..) dat Christus’ bloed wil vloeien in de beker die wij tot ons mogen nemen. Hij geeft Zijn bloed aan ons. Dat is de zuivere betekenis van dat gieten. Daarom vind ik het altijd zo mooi als dat met Avondmaal voor in de kerk gedaan wordt: dat uitgieten in de beker die wij tot ons nemen. Dan zien wij daadwerkelijk dat bloed, de wijn, de druivensap vloeien. Want dat doet mij denken aan Christus.

download deze preek

________________________________________

6      “Wat kost het om Jezus te volgen?

          door Bert van Keulen

Maar wat Christus vraagt aan ons is een radicale beslissing voor Hem. De Here Jezus zegt ook deze ochtend weer tot ons: “Kom Ik op de eerste plaats? Zet al die andere dingen waar je mee bezig bent nu eens op een tweede plaats. Ik wil de eerste plaats.”

download deze preek

___________________________________________

5      “Mij is ontferming bewezen

          door C.J. Visser

Hoe je achtergrond ook is en wat er ook is gebeurd en hoe ons leven is opgebouwd, we hebben de verzekering, de volle verzekering, want door de Here Jezus Christus gaat vandaag de Boodschap in deze woelige wereld: Jezus is Redder.

download deze preek

_________________________________________

4      “Wij geloven!

          door Klaas de Boer

Want God geeft je de Psalmen in de nacht en Hij zegt: “Leg het maar in Mijn handen, want Ik aanschouw moeite en verdriet.” Dan ga je op God vertrouwen. Dan ga je ontdekken dat God ziet dat jij het moeilijk hebt. Dan ga je je leven overgeven aan Jezus.

download deze preek

_________________________________________

3      “Bezig met de dingen van Vader

          door Klaas de Boer

Je kunt twee dingen niet alleen: dat is trouwen en dat is christen zijn. Daar heb je een ander voor nodig. En om christen te zijn heb je Jezus nodig. Daar kun je niet buiten. Daar moet je misschien wel een uitroepteken achter zetten, dat je de Here Jezus accepteert en aanvaardt als je Borg en je Zaligmaker en dat je vraagt: “Kom toch in mijn hart.”

download deze preek

_________________________________________

2      “Als je verlamd bent, beland je aan de voeten van ...

          door Klaas de Boer

De enige manier om genade te ontvangen is door je op te stellen als een bedelaar, vol besef dat je het niet verdiend hebt. Je moet je hand ophouden. En God zegt: “Ik maak hem vol.” Genade kun je pas ontvangen als je beseft dat je afhankelijk bent.

download deze preek

___________________________________________

1      “Door de tijd naar het leven

          door Klaas de Boer

De Prediker zegt: “Bij alles wat mensen doen, bij alles waar mensen mee bezig zijn, bij alles wat ze in gedachten hebben, daar is God bij betrokken en de rechtvaardigen zijn in Gods hand.” Door de tijd naar het leven.

download deze preek

___________________________________________

                   Prekenserie jaargang 54

30     Verlosser en Vriend

          door Klaas de Boer

Dan trekt de Here God Zijn handen af van Israël. (..) Ik maak mij zelf daar wel een beetje zorgen over in Nederland. Als je met mensen en met kerkmensen praat, dan zie je dat er steeds meer lege plaatsen komen. We hebben de Here God niet meer nodig. We hebben brood genoeg! We hebben het niet nodig, we laten het voorbijgaan. En wat doet de Here God dan? Die trekt Zijn handen van ons af.

download deze preek

___________________________________________

29     Zonde(r)

          door Klaas de Boer

Maar dat is nu het wonder van de zonde. Dat is nu het wonder van God, dat Hij zegt: “Wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen. Maar ga nu alsjeblieft niet gooien, want Ik heb de zwaarte uit die steen gehaald.” Deze steen treft je niet meer, want deze steen is van papier-maché. Daar kun je mee gooien!

download deze preek

___________________________________________

28     De Here zal erin voorzien

          door Jan van Beelen

God beproeft Zijn kinderen. Hebreeën 12 schrijft daar heel duidelijk over. God beproeft Zijn kinderen. Satan verzoekt Gods kinderen. Hij verleidt Gods kinderen. Maar God beproeft Zijn kinderen tot genade.

download deze preek

___________________________________________

27     Groeien in geloof

          door Bert van Keulen

In de ogen van de wereld is het dwaasheid, maar in het geloof weten we dat het sterven van de Here Jezus zo ontzettend kostbaar is, zo geweldig is, omdat daar de verzoening van onze zonden ligt. Daar is het gebeurd.

download deze preek

___________________________________________

26     Gerust ondanks alles

          door Bert van Keulen

Wees niet bang dat u iets verkeerds bidt. Als u met een oprecht hart bidt, pakt de Heilige Geest al uw woorden, al uw zinnen van het gebed en Hij maakt ze zo mooi, zo rein en zo zuiver, dat ze voor de troon van de Here God kunnen verschijnen.

download deze preek

__________________________________________

25     Een bijzondere Biddag

          door Klaas de Boer

Bidden, dat hoort er toch niet meer bij? Dat is ouderwets. Dat deden ze vroeger. Toen waren de kerken vol. Nu heb je dat toch niet nodig? Hoe vaak wordt dat niet tegen mij gezegd: “Man, gebruik toch je verstand… Dat kan toch niet? Je bent antiek. ”En toch… Bid maar of God je Zijn zegen wil geven. Bid maar of Hij in je hart wil werken.

download deze preek

_________________________________________

24     Van Kracht tot Kracht

          door Jan van Beelen

Ik mag naar Jezus gaan. Ik mag mijn knieën buigen, ik mag mijn handen vouwen en ik mag zeggen: “Here Jezus, ik ben hier met pijn, en ik snap er helemaal niets van waarom.” Mensen, geef het over aan God. Er is altijd een reden om te danken: “Heer, ik mag in de zorgen in de pijn bij U komen.”

download deze preek

___________________________________________

23     Hoe kostelijk zijn mij Uw Gedachten

          door Jan van Beelen

Maar bidt u wel eens tot God? Vraagt u wel eens naar Hem? Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament komt er een God naar boven die hoort, die verhoort. Hij ziet ons bidden. In het Oude Testament zegt Hij in datzelfde Jeremia 29: “Als u tot Mij komt en tot Mij bidt, Ik zal Mij laten vinden en Ik zal u horen en verhoren.”

download deze preek

________________________________________

22     “Gij doorgrondt en kent mij

          door Jan van Beelen

Mag ik dan aan u vragen (..): bent u rijk? Wilt u Jezus volgen? Dat gaan we zingen: want Hij is het waard. Gij doorgrondt mijn hart. Dat is hetzelfde als: “Ik Heb geknield bij het kruis van Jezus en de keuze bepaald in mijn leven.”.

download deze preek

___________________________________________

21     Jezus, onze Leidsman

          door Jan van Beelen

Jezus leren kennen is heel eenvoudig u overgeven aan de Here Jezus. En… Hem volledig vertrouwen. En dat is heel moeilijk. Eenvoudig gezegd: overgeven.

download deze preek

___________________________________________

20     Een nodigende en vergevende Here Jezus

          door Jan van Beelen

En die Here Jezus nodigt ons uit. Wij hebben het gelezen in Jesaja: “O, komt alle gij dorstigen…” Hij nodigt ons uit om te komen tot Hem. Heel Gods Woord staat vol van die uitnodiging, zowel het Oude als het Nieuwe Testament: “Kom maar tot Mij…”

download deze preek

___________________________________________

19    Vakantiegedachten

          door Jan van Beelen

Micha 8 vers 7 zegt het zo mooi: “U zult al onze zonden in de diepte der zee werpen.” Daar gaan onze zonden naartoe. En die komen nooit meer boven drijven door het bloed van Jezus op Golgotha.

download deze preek

___________________________________________

18     Wordt er nog stilte gevonden?

          door Klaas de Boer

De stilte voor God, waar David om bidt. Dat is een heel bijzondere stilte, dat je je stil gaat houden voor de Heer. Dat je niet je mond opendoet, maar dat je het overlaat aan de bedoelingen van de Here God. David zegt: “Doch gij, mijn ziel, zwijg Gode.”

download deze preek

___________________________________________

17    Volgen(de) . . .

          door Klaas de Boer

En Jezus roept nog steeds. Hij helpt en is met ontferming bewogen. Hij roept ook nu nog. Hij roept ons allemaal: “Kom toch tot Mij.” Jezus volgen is wandelen in het licht.

download deze preek

___________________________________________

16    Thuiskomen in het Vaderland

          door Klaas de Boer

Geloven, vindt u dat ook zo moeilijk? Geloven is ook zo moeilijk uit te leggen. Hoe vaak heb ik in een klas daar niet een gesprek over met jonge mensen die op zoek zijn. “Meneer, gelooft u in God?” “Ja.” “Meneer, hebt u God wel eens gezien?” “Nou, nee, misschien een klein beetje…”

download deze preek

___________________________________________

15    “Rein door Jezus’ bloed”

          door C.J. Visser

Vandaag mogen wij zeggen: Als u gereinigd wilt worden, dan moet u niet naar de priester, naar de voorganger, nee, u mag er wel een gesprek mee hebben, maar u moet naar de Here Jezus. Uw knieën buigen en zeggen: “Heer, hier ben ik. Ik wil een kind van U zijn.”

download deze preek

___________________________________________

14    “Moeder zonder kinderen”

          door Klaas de Boer

Zo werd Hanna ook een beeld van de Here Jezus zelf. Want God zegt in Jesaja 66 vers 13, dat God als een moeder troost. God is Vader en Moeder tegelijk. God staat ook Zijn enige Kind af. Ja, u hoort het goed. Zijn enige… En dat deed Hij voor ons.

download deze preek

___________________________________________

13    “Gelijk een moeder”

          door Klaas de Boer

Ik had daar net voor de dienst nog een gesprek. “Ik wou zo vaak nog iets met vader of moeder bepraten. Met een moeder die van me houdt.” En nu zegt Jesaja: “Zo is het nu ook met de liefde van God.” Maar je moet die liefde wel aanvaarden. Je moet die liefde wel accepteren, je moet daar wel uit willen leven.

download deze preek

___________________________________________

12     “Pinksteren, wat is dat eigenlijk?”

          door Klaas de Boer

Misschien zeg je, zoals alle mensen in Nederland tegenwoordig: “Wat heeft dat nu te betekenen, Pinksteren? Wat is dat nu eigenlijk?” Nu, Pinksteren wil van een vraagteken een uitroepteken maken. Pinksteren is het feest van mensen. God, die vanuit de hemel naar mensen gaat en die zegt: “Verwacht het nu maar van Mij. Stel je hart open voor Mij, zodat ik binnen kan komen.”

download deze preek

___________________________________________

11    “Een zegenende en biddende Jezus”

          door Jan van Beelen

De zegen van Hemelvaart is een afscheid in liefde. Hij heeft ons Zijn zegen nagelaten. Dat betekent: Ik ga nooit meer bij jullie weg. Dat zullen wij straks nog zien. Ik ga nooit meer weg.

download deze preek

___________________________________________

10    “Thomas is er weer bij”

          door C.J. Visser

Thomas, je mag erbij zijn met al je berekeningen en met al je momenten van ongeloof, je mag erbij zijn. En… je bent erbij! Je bent weer opgenomen in de kring. “Mijn Heer en mijn God!” Wat moeten we anders nog meer zeggen? Niets. Thomas is als het ware weer op zijn plaats terug.

download deze preek

___________________________________________

9      “Door Zijn verlatenheid zijn wij gered”

          door Jan van Beelen

Maar weet u, daar moet u van leren. In de Godverlatenheid riep Hij niet: “God, waar ben Je nu?” Nee, in die Godverlatenheid riep Jezus: “Mijn God, Eli, Eli, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij?” Hij bleef Zijn Godsvertrouwen houden. “Mijn Vader, indien…” ”Mijn God…” Dat zijn tekenen van geloof.

download deze preek

___________________________________________

8      “Het Gebed dat gehoord, maar niet verhoord werd”

          door Jan van Beelen

Jezus had verdriet en pijn en angst. Maar beseft u de doodsnood? Hij wilde afhankelijk zijn van de Vader: “Indien….. maar Uw wil geschiede.” Dat is een zin met een tussenzin. “Als het mogelijk is… Maar Uw wil geschiede.” Hij gaf Zich volkomen over in grote afhankelijkheid van Zijn hemelse Vader.

download deze preek

___________________________________________

7      “Een kloppende Jezus”

          door Jan van Beelen

Maar weet u wat armoede is? Als je Christus niet kent, als je niet weet wie de Here Jezus is. Dan heb je armoede. Weet je wanneer je rijk bent? Ik heb met één van u erover gesproken vorige week. Als je weet dat de Here Jezus in je hart woont, dan ben je rijk. Dan gaat niet alles even glad, maar je bent rijk.

download deze preek

__________________________________________

6      “Mag Ik je Kredietverstrekker zijn?”

          door Klaas de Boer

Wat staat er in tussen God en jou? In de spiegel gekeken? Hoe kredietwaardig ben je? Ik weet dat je alleen maar rode cijfers ziet. Je ziet je zonden en tekorten en je hebt ook nog een “credocrisis”. Ik geloof, maar dat geloof staat onder druk. “Zou ik er wel bij horen? Zou het wel mogen?”

download deze preek

___________________________________________

5      “Geen andere Boodschap”

          door Jan van Beelen

En God doet alles medewerken ten goede. Een brief aan Korinthe die over die ruzie gaat die eindigt wie in het centrum staat, dat is de Heilige Geest: “Ik breng u naar een weg die hoger leidt.” Als u voor Jezus kiest, dan komt er een weg die hoger leidt, dat is een weg die naar die liefde leidt.

download deze preek

___________________________________________

4      “De Here zal erin voorzien”

          door Jan van Beelen

God voorziet in veel meer. God voorziet in troost, beste mensen. Als wij in nood komen, voorziet God in troost. In de grootste nood, in de grootste pijn, in het grootste verdriet is God erbij. Dat mag u ervaren in uw leven.

download deze preek

_________________________________________

3      “Oud en Nieuw”

          door Klaas de Boer

En als Christus in je woont, ga je anders leven. Dan leef je om lief te hebben. Dan leef je om geduldig te verdragen. Dan leef je om begrip te hebben. Dan ontdek je dat onaardige, lastige mensen best te accepteren zijn. En dan leer je om trouw te blijven als het moeilijk wordt. Dat hoort allemaal bij die nieuwe mens.

download deze preek

__________________________________________

2      “Van de dood naar het leven”

          door C.J. Visser

De Here Jezus staat daar en Hij ziet die vrouw en dan wordt Hij met ontferming bewogen. Hij spreekt tegen haar: “Ween niet.” Ja, wat heb je daaraan? Wat heb je daaraan als iemand dat zegt als je verdriet zo groot is? En kende zij de Here Jezus? Wist zij wie Hij was?

download deze preek

__________________________________________

1      Is het feest nu voorbij?

          door C.J. Visser

Hebt u nog verwachtingen? Of zegt u: “Ach, ik ben een beetje uitgediend. Ik ben aan mijn pensioen toe. Of: “Ik heb nog maar een paar jaar, denk ik.” Het zou toch kunnen dat u zo denkt? En als u zo zou denken, dan zeg ik: het beste komt nog. Laten wij ons dat nooit laten ontnemen, door welke problemen zich er in het leven ook zouden voordoen.

download deze preek

___________________________________________

                    Preken uit het contactblad

47.1   "Is je leven een teken van hoop?"

          door Klaas de Boer

Want bij God mag je in elkaar zakken, hoor. Elia krijgt helemaal geen vermaning of een standje. God veegt hem niet de mantel uit, welnee. God hangt hem opnieuw de profetenmantel om en Elia krijgt een nieuwe opdracht. Dus dat is geen punt. Bij God mogen grote mannen huilen en flinke vrouwen in elkaar zakken. Dat is voor God heel normaal. Hij kan dat wel aan. Hij kent Zijn mensen.

download deze preek

___________________________________________

46.2   “Brandende harten

          door Klaas de Boer

Er lopen nogal wat van die Emmaüsgangers in deze wereld. Mensen die zich afvragen: zou het wel waar zijn? Ze zien Jezus niet. Harten die niet branden. Er zijn nogal wat mensen die geestelijk gewond zijn geraakt. Misschien wel kapotgemaakt door anderen en daardoor het zicht op die opgestane Heer kwijtgeraakt. Betraande ogen en die geven soms beslagen vensters. Geen brandende harten.

download deze preek

___________________________________________

46.1   “Zingend op weg naar het feest

          door Klaas de Boer

Wij zijn vaak zo geneigd om bij het opbergen van de kerstversieringen ook onze naastenliefde maar op te bergen. Daarom vanmorgen die speciale boodschap: samen zingend op weg naar het feest. Het is zo weer voorbij. Maar dat is niet juist. Welnee. Het is het echte begin. Want als je het echt meemaakt, dan daalt die vrede neer in een mens. Dan mag je als beesten opnieuw beginnen met Hem. Laat het feest zijn, ook  voor die mensen die niet meetellen. Laat het maar eens feest zijn voor mensen die er niet bij horen.

download deze preek

___________________________________________

45.4   “Bent u ook zon Demas?

          door Klaas de Boer

De tegenwoordige wereld is een wereld van eten, drinken en vrolijk zijn. En morgen? Daar heb ik geen behoefte aan. Nee, daar ga ik aan voorbij. Het enige waar het om draait in de tegenwoordige wereld van Demas, dat is genieten en dat is dan letterlijk alles. En de kerk? Het geloof? Geen plaats. Dat is ouderwets.

download deze preek

__________________________________________

45.3   “En wij houden ons stil ...

          door Klaas de Boer

Daarom had ik een paar weken geleden zo’n prachtige opdracht (voor mijn leerlingen). Ik had zo wat advertenties uitgeknipt en ik zei: “Maken jullie nu eens een prachtige advertentie over het Koninkrijk van God en zorg dat er heel veel mensen solliciteren.” Toen hij klaar was heb ik hem maar laten plastificeren, zo mooi vond ik hem. Ik heb hem meegenomen. Ze zeiden: “Wat moet je daar nu weer mee?” Ik zei: “Daarover ga ik preken in Oegstgeest.” Weet u wat ze opgeschreven hadden? “Het Koninkrijk van God zoekt vertegenwoordigers. Mannelijk en vrouwelijk.”

download deze preek

__________________________________________

45.2   “Zingend op weg naar Pasen

          door Klaas de Boer

Dan gaat Hij (Jezus) op weg, de donkerheid in, de verlatenheid in, de verlorenheid in. Hij weet van dat ontzettende dat Hem te wachten staat en Hij weet dat alle kwaad van de mensen op Hem zal neerkomen. Ook uw en mijn schuld. En als dan dat gericht over Hem heen raast, dan ontdekt Hij de toorn en de vloek van God. En toch…? Toch zingen!

download deze preek

_________________________________________

45.1   “Feestgangers

          door Klaas de Boer

En dát staat nu in dit Woord, dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren wás. Er staat niet: “…. wat verloren ís.” Gelukkig niet. Er staat: wat verloren wás. Door de komst van Jezus word je teruggebracht. Daarom is Kerstfeest het feest van de verwondering. Op Gods feest is iedereen welkom. Jezus nodigt je vandaag uit en Hij vraagt het heel persoonlijk: “Willen jullie op Mijn feest komen? Willen jullie bij Mij horen?”

download deze preek

___________________________________________

44.4   “Wat zou u vragen?

          door Klaas de Boer

U mag kijken in de ogen van Jezus. “Here God, ik bots soms zo vaak tegen mijn waaroms. Here God, ik ben soms zo verbitterd.” “Wat wil je nu dat Ik je doen zal?” “Heer, dat U van me houdt, dat ik ogen heb om U te zien, dat ik mijn ogen mag gebruiken om Jezus te zien.”

download deze preek

___________________________________________

44.3   “Je plaats in deze wereld; welke vruchten breng je voort?

          door Klaas de Boer

Jezus gaat je voor deze wereld door. Welk spoor laat je achter? Dat kun je zien: een christen die Jezus volgt is anders. Die laat een spoor achter zich van liefde en dienend bezig zijn. En die laat een spoor achter van hoe Christus wil dat je leven moet.

download deze preek

___________________________________________

44.2   Welke partij kies jij?”

          door Klaas de Boer

Daarom die vraag vanmorgen: wie kies je? Kies je nu voor Barabbas of kies je voor Jezus, de Zoon van de Vader met hoofdletters, die ook voor jou zorgen wil. Ken je die Zoon van de Vader? Als je Hem niet kent, klinkt het later: “Ik heb jou nooit gekend…” Welke partij kies je? Barabbas of Jezus?

download deze preek

___________________________________________

44.1   “De herberg van het geluk

          door Klaas de Boer

En dan is Kerst nog maar het begin, een klein begin, want het wordt een groots einde als je de herberg vindt bij God. God is mens geworden. En dat is nu wat wij met Kerst gaan vieren. God doorbreekt het donker wat de mensen hebben gemaakt. En dan ervaar je iets heel bijzonders.

download deze preek

___________________________________________

43.4   Je bent geboren met een opdracht

          door Klaas de Boer

Je mag het ook anders stellen: waarom ben ik nu op aarde? Nu, we zijn op aarde voor God. Om Hem te dienen in woorden en in daden en om te laten zien dat Hij, die in de hemel woont, wat voor ons wil betekenen.

download deze preek

_________________________________________

43.3   Kracht voor onderweg

          door Klaas de Boer

Maar de dichter is op weg gegaan om te zoeken naar God, om te zoeken naar de krachtbron Jezus, die hem staande houdt en die hem in beweging brengt. En hij is zijn pelgrimstocht begonnen. En daar op een pleisterplaats heeft hij God gevonden.

download deze preek

___________________________________________

43.2   Wat bent U? Een voorbijganger of een voorganger?

          door Klaas de Boer

Simon van Cyrene ging pas laat beseffen wat kruis dragen inhield. Van voorbijganger werd hij een voorganger. En zijn kinderen wisten ervan. Kruis dragen, dat is niet Jezus een handje helpen, dat is niet de last van Jezus wat lichter maken, nee, dat is misschien wel meelopen in die stoet naar Jeruzalem, zonder dat je je afvraagt: was je erbij?

download deze preek

__________________________________________

43.1   Wakend of wachtend naar het feest

          door Klaas de Boer

Nu, dat gevoel heb je ook met Advent. Vol verwachting moeten wij uitkijken naar de Heer die komt. Wij: de kerk, die van Hem gehoord heeft, en de kerk, die weet dat Hij terug zal komen. Net zoals een vrouw die in blijde verwachting is en een kind verwacht.

download deze preek

__________________________________________

42.4   “De drie d’s”

          door Klaas de Boer

Die tijd van Gideon lijkt een beetje op onze tijd. Het was een tijd van afval. Ook in onze tijd zie je dat steeds meer kerken dicht gaan en dat er een andere oplossing voor wordt gezocht. Soms zie je dat er een supermarkt komt en soms een winkelcentrum. Ze worden weer gebruikt.

download deze preek

___________________________________________

42.3   Een kei van een gemeente

          door Klaas de Boer

En nu is het grote wonder in onze tijd, dat te midden van computers en oorlogstuig de Here God Zijn gemeente bouwt. Hij zegt: “Ik heb die kei van de gemeente nodig. En al die mensen vormen tezamen een kerk. Ik bouw een huis waarin Ik wonen kan. Waar iedereen Mij kan vinden. Waar iedereen Mij kan ontmoeten.” En dat is nu de gemeente.

download deze preek

__________________________________________

42.2   “Wat is het leven na Pasen?”

          door Klaas de Boer

En wat is nu het leven na Pasen? Dat het aan je gezien wordt dat je christen bent, dat je echt vol bent van de opstandingskracht van Jezus. Dat je echt een presentexemplaar bent van Hem.

download deze preek

 

 

'

afbeelding van olijven blad
! VAN HARTE WELKOM IN ONZE DIENSTEN !